277569 Copy

سیم بکسل با ساختار استاندارد

ساده ترین استاندارد در بافت استندهای سیم بکل ساختار استاندارد است که در آن تمام مفتول های بکار رفته در بافت استرند سیم بکسل قط یکسانی دارند. سیم بکسل های ساختار استاندارد کاربرد عمومی دارند و از انعطاف متوسطی برخوردار هستند. معمول ترین بافت سیم بکسل استاندارد ساختار 6X7 با مغزی کنفی است. همچنین ساختار 6X19 نیز که در صنعت حفاری استفاده بسیار گسترده ای دارد ساختار استاندارد می باشد.

 

بررسی ظاهری سیم بکسل ها

هر چند سیم بکسل ها از متریال های مختلف و با ساختار های بسیار متنوعی تولید می شوند اما معیارهایی برای بررسی ظاهری آنها وجود دارد. مهمترین مطلبی که در بررسی ظاهری سیم بکسل ها می بایست مورد توجه قرار گیرد یکنواختی و عدم پارگی مفتول های استرند است و در صورتیکه سیم بکسل بصورت روکش دار و یا با آبکاری تهیه می شود بررسی این عوامل نیزاهمیت دارد .از نظر ساختاری و انعطاف سیم بکسلی از کیفیت مناسب برخوردار است که پس از خم شدن و رها شدن بصورت خطی اولیه خود بازگردد. برای سیم بکسل های مغز کنفی باید در نظر داشت در صورتیکه مراحل تولید به دقت انجام نگرفته باشند مغزی سیم بکسل از داخل استرندها بیرون زده می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!