مشخصات بالانسر فنری

 

بالانسر های فنری در واقع با بکار گیری سختی و قابلیت های فنر در کشش و فشار به تعلیق بار می پردازند. ضریب انبساط فنر و قطر فنر بکار گرفته شده در این بالانسر ها دو عامل اصلی نگهدارنده و فاکتور هایی برای بیان قابلیت های بالانسر هستند.